Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(Copyright: Helse Midt-Norge)

Samfunnet har store forventninger til utviklingen av spesialisthelsetjenesten. Denne forventningen kommer tydelig frem gjennom politiske styringssignaler for sektoren hvor det legges stor vekt på å ivareta pasientenes behov og preferanser. Pasienter skal trekkes aktivt inn i utviklingen av egen behandling, og deres erfaringer skal vektlegges i utformingen av tjenestetilbudet. Samtidig ser man behovet for å gi helsepersonell enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger, og data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåkning, styring og forskning3.

De langsiktige nasjonale målsettinger mot 2025 for utviklingen av helse- og omsorgssektoren kan oppsummeres som1,2:

 • Et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud.
 • Økt satsing på systematisk kvalitetsforbedring.
 • Bedre pasientsikkerhet og færre uønskede hendelser.
 • Gode og effektive pasientforløp med redusert ventetid, færre pasientskader og økt valgfrihet.
 • God tilgang til kvalifisert personell og høy kompetanse.
 • Bedre utnyttelse av de samlede personellressursene og mer systematisk kompetanseutvikling.
 • Økt omfang og implementering av kliniske pasientrettet forskning, helseforskning, global helseforskning og innovasjon.

Riktig teknologistøtte er et viktig virkemiddel for å realisere sektorens langsiktige målsetninger.

Nasjonal IKT har utarbeidet en felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten basert på det langsiktige målbildet for IKT i Helse- og omsorgssektoren som er beskrevet over, og strategien har følgende overordnede målsetning:

  Bedre samordning og høyere grad av standardisering innen IKT  mellom de fire helseregionene

Det er definert et felles fremtidsbilde for IKT innen spesialisthelsetjenesten som beskriver hvordan helseregionene og Nasjonal IKT HF skal bidra til at det langsiktige målbildet realiseres. 

Gode digitale løsninger for pasienten

Felles løsninger og tjenester som fremmer kvalitet og effektivitet

IKT-støtte for helhetlige standardiserte pasientforløp

Rett informasjon til rett tid og til rett mottaker

En av strategiene for å nå den overordnede målsetningen er å tilrettelegge for økt samordning og standardisering innen virksomhetsarkitektur.

Virksomhetsarkitektur benyttes i strategisk arbeid, i organisasjons- og prosessutvikling, i porteføljestyring, og i programmer og prosjekter for å bidra til følgende:

 • samsvar mellom strategiske mål, tiltak og resultater,

 • økt innovasjon og smartere måter å jobbe på og
 • standardisering og samhandling på tvers av helseregionene og sektoren.

Det er utarbeidet mange tiltak som gir føringer og retningslinjer for arkitekturarbeid og IKT-utvikling i spesialisthelsetjenesten. En av de grunnleggende er Tiltak 12 "Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten" som ble utarbeidet i 2008. Her kan du se en oversikt over de som er mest aktuelle innenfor virksomhetsarkitektur.

Les mer om:

 

 


 1. Meld. St. 10 (2012-2013), God kvalitet – trygge tjenester: Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenesten
 2. Oppdragsdokumentene fra Helse- og omsorgsdepartement til helseregionene (2015)
 3. Meld. St. 9 (2012-2013), Én innbygger – én journal: Digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren
 • No labels