Hopp til slutten av metadata
Gå til begynnelsen av metadataene

Historikk

Prosessmodellen er utarbeidet i et samarbeid mellom Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst.

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i Healthcare Delivery Reference Model (HDRM) utviklet i Helse Sør-Øst i 2013. HDRM er en innbyggersentrisk referansemodell som definerer aktivitetene som er nødvendige for å levere forventet helsehjelpen til innbyggere i Norge. Denne modellen ble brukt i utstrakt grad ved etablering av nytt sykehus i Østfold (Kalnes). Den nye modellen har tatt med seg erfaringer fra dette arbeidet og erfaring fra annet prosessmodelleringsarbeid i andre regioner. Arbeidet er koordinert med utviklingen av kapabilitetsmodell for virksomheter som yter helsehjelp.

Arbeidsgruppen

Prosessmodellen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av følgende klinikere og virksomhetsarkitekter:

 • Sonja Karen Cassidy, virksomhetsarkitekt (Helse Vest IKT)
 • Jan Terje Dragvoll, virksomhetsarkitekt (Sykehuset Østfold)
 • Carl Niklas Falk-Andersson, virksomhetsarkitekt (Helse Nord IKT)
 • Jon Gupta, virksomhetsarkitekt (Helse Sør-Øst RHF)
 • Andreas Momme Jensen, virksomhetsarkitekt (Sykehuspartner)
 • Elin Høyvik Kindingstad, virksomhetsarkitekt (Nasjonal IKT HF)
 • Lars Ivar Mehlum, seniorrådgiver/lege (Nasjonal IKT HF)
 • Karen Mørner Sletten, virksomhetsarkitekt (Helse Vest IKT)
 • Micaela Thierley, klinikkoverlege Medisinsk klinikk (Haraldsplass Diakonale sykehus)
 • Sidsel Ragnhild Børmark, spesialrådgiver (Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger)

 • Sølvi Lommerud, spesialrådgiver (Regionalt senter for kliniske IKT-løsninger)

Forvaltning

Eier av prosessmodellen er Nasjonal IKT Fagforum for arkitektur. Når modellen blir anbefalt av forumet vil det opprettes et Interregionalt forvaltningsråd som forvalter modellen videre. 

Veien videre

I et slikt arbeid er det alltid noe man gjerne skulle sett litt mer på. I det videre forvaltningsløpet kommer man bl.a. til å se på følgende:

 • Hvordan inkludere pasientens totale pasientforløp og hvordan dette henger sammen med understøttende prosesser?
 • Hvordan inkludere totaliteten i innbyggeres kontakt med helsesektoren?
 • Hvordan inkludere prosesser og verdiskaping for samfunnet som ikke konsumeres av individuelle pasienter direkte (f eks smittevern og folkehelse)
 • Hvordan sammenfatte modellen i et visuelt tiltalende format?
 • Ingen etiketter