Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Versjon 2.1 per 25. juni 2018 (erstatter versjon 2.0 fra 2014).

Spesialisthelsetjenestens visjoner, mål, strategier og omgivelser er grunnleggende føringer som definerer rammene for utvikling av virksomhetsarkitekturen. Lover, forskrifter og regler, på alle nivåer - fra internasjonale via nasjonale til virksomhetsinterne – gir ytterligere rammer.

Teknologiske muligheter og forventede utviklingstrekk er også med på å forme virksomhetsarkitekturen.

Arkitekturprinsippene er kortfattede og konsise regler som skal bidra til at spesialisthelsetjenesten utvikles i tråd med disse rammene. Arkitekturprinsippene skal gjelde for alle domener av virksomhetsarkitekturen: forretning, informasjon, applikasjon og teknologi.  Prinsippene er utformet slik at de skal kunne fungere i samspill med andre komplementære prinsipper innen f.eks. strategiutforming, organisasjonsutvikling, systemutvikling og tekniske områder.

Formål

Prinsippene gjelder alle prosjekter og aktiviteter som involverer IKT i spesialisthelsetjenesten. 
Hovedformål med prinsippene er å: 

 • understøtte de fire lovpålagte oppgavene til sykehusene (pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell, og opplæring av pasienter og pårørende) på en måte som ivaretar pasientsikkerheten, 
 • definere retning for utvikling av virksomheten være styrende for alle prosjekter og aktiviteter som involverer IKT og
 • fungere som evalueringskriterier for foreslåtte endringer, og legges til grunn ved beslutninger knyttet til porteføljestyring og virksomhetsarkitektur.

Målgruppen for prinsippene er: 

 • beslutningstakere som skal evaluere endringsforslag som involverer IKT,
 • virksomhetsarkitekter som arbeider med utvikling av virksomhetsarkitektur og
 • leverandører og andre som har behov for kjennskap til hvilke føringer de må forholde seg til i fremtidige leveranseforhold.


Krav til prinsippenes egenskaper 

Prinsippene skal ha følgende egenskaper: 

 • Stabile - Prinsippene skal være stabile over lang tid, og ikke være knyttet til rammebetingelser som potensielt kan endres hurtig. 
 • Robuste - Prinsippene skal være robuste, i den forstand at de skal gi konsistente og gode veiledninger både for enkle og komplekse arkitekturmessige utfordringer som vil være aktuelle for spesialisthelsetjenesten. 
 • Komplette - Prinsippene skal dekke alle forhold knyttet til arkitekturmessige beslutninger. 
 • Konsistente - Prinsippene skal være innbyrdes konsistente. Det skal ikke være aspekter ved et prinsipp som står i direkte motsetning til intensjonen i et annet prinsipp. Samtidig må det være rom for tolkninger som gir nødvendig fleksibilitet. 
 • Forståelige - Prinsippene skal være forståelige for målgruppen, og det skal være tydelig hva som er formålet med prinsippet. 
 • Relevante - Prinsippene skal være tilpasset de spørsmål som er relevante ved utforming av virksomhetsarkitektur. 
 • Overordnete -Prinsippene skal gi overordnede retningslinjer, ikke detaljstyre.

De 9 prinsippene er utformet etter samme mal, der prinsippets formulering utdypes med bakgrunn og hvordan prinsippet skal følges. Prinsippene blir ledsaget av en operasjonell veiledning som skal gi ytterligere støtte i konkrete prosjekter og beslutningssituasjoner. 

Bruk av prinsippene

Når du skal sjekke om ditt prosjekt etterlever arkitekturprinsippene kan du bruke denne sjekklisten.

Prinsippene

 • No labels