Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De regionale helseforetakene har gjennom mange år i samarbeid med sektoren forøvrig utarbeidet rapporter som gir føringer for utviklingen av e-helse i spesialisthelsetjenesten. De viktigste tiltakene relevant for virksomhetsarkitekter er listet opp nedenfor. Du finner den komplette listen med tiltak og prosjekter her.

 

IdTittelFerdigstiltBeskrivelse
 Strategi for Nasjonal IKT HF – En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten 2016Nasjonal IKTs strategiplan for perioden 2016 – 2019
Tiltak 50Kunnskapsbasert pasientplanlegging2014I denne rapporten diskuteres og beskrives hvordan kunnskap i form av kliniske anbefalinger utvikles, publiseres, tilgjengeliggjøres for klinikere og brukes i klinisk praksis.
Tiltak 48Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring (vedlegg)2014

Dette prosjektet er en del av Nasjonal IKTs handlingsplan for å realisere prosess-støttende Pasientjournalsystem.

Tiltak 48 handler om strukturert dokumentasjon som beskrivelse og representasjon av kunnskapsbasert helsehjelp, om pasientjournalsystemer og helseregistre som destinasjon for slike opplysninger samt om de mange ulike anvendelser av strukturert dokumentasjon, såkalt primær og sekundær bruk av helseopplysninger. Utredningen presenterer en virksomhetsarkitektur for området, peker på nødvendig framtidig funksjonalitet i EPJ- system og helseregistre og viser hvordan visualiseringstjenester kan fasilitere sentrale steg i de prosessene som virksomhetsarkitekturen beskriver.

Rapporten må ses i sammenheng med rapporten fra Tiltak 50 (se over)

Tiltak 42.2Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT2014Dette dokumentet beskriver visjon og målbilder for arkitekturpraksisen i spesialisthelsetjenesten, samt forslag til tiltak for å nå målbildene. Visjonen gir et overordnet bilde gjennom de effekter som ønskes oppnådd, mens målbildene er en mer detaljert beskrivelse av ønsket situasjon i 2017.
Tiltak 42 Videreutvikling av spesialisthelsetjenestens virksomhetsarkitektur  2012Sluttrapporten er en videreutvikling av tjeneste- og prosessmodell i Nasjonal IKT sin arkitekturstrategi på områder knyttet til spesialisthelsetjenestens oppgaver innen forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.
Tiltak 12 Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten 2008

Et styringsdokument som gir viktige rammer og føringer for arkitekturen og utvikling av IT-porteføljen i spesialisthelsetjenesten. Rapporten tar spesielt for seg følgende områder:

  1. Felles informasjonsmodell for spesialisthelsetjenesten.
  2. Krav til de viktigste fellestjenester i spesialisthelsetjenesten.
  3. Nasjonale føringer for bruk av teknologier knyttet til integrasjon og programvarearkitektur.
  4. Nasjonale føringer for portalløsninger i sektoren.
  5. Forslag til organisering rundt videre forvaltning av nasjonal systemarkitektur

Sluttrapporten omtales gjerne som "Blåboka"

Tiltak 10.1Prosesstøttende EPJ systemer - bakgrunn, definisjon og målsetning 2007

Dette dokumentet utdyper hvilke behov neste generasjons EPJ-systemer må ivareta. Man
presenterer et begrepsapparat for beskrivelser av prosesser i helsesektoren og forsøker å
definere hva som menes med et prosesstøttende EPJ-system. Til sist skisseres hvilke tiltak
som kan iverksettes for å realisere prosesstøttende EPJ systemer, og hvilken risiko som kan
være forbundet med disse tiltakene. Dokumentet kan utgjøre et underlag for en bred
og konstruktiv diskusjon om den videre utvikling av EPJ-systemer i Norge.

  • No labels