Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Intensjon

Begrepsdefinisjonene på dette området skal legge tilrette for at helsesektoren kan anvende begreper på enhetlig og effektivt vis, slik at gjenbruk er enkelt og misforståelser på tvers av fagfelt unngås.

Dersom du savner et begrep på Kilden, kan du sende et ønske til Kildens redaksjon med begrunnelse. Legg gjerne med et forslag til definisjon. 


.

.

Begrep er innenfor filosofien enkelt sagt det abstrakte innholdet knyttet til en språklig term. Ulike språk/dialekter vil som oftest ha spesifikke termer for det samme begrepet.

Begrep er en avgrenset og allmenngyldig mental forestilling om et konkret eller abstrakt fenomen i den virkelige eller i en tenkt verden. For at mennesker skal kunne snakke om denne forestillingen/begrepet, må det uttrykkes gjennom en term og en definisjon.    Wikipedia

.

.


  • No labels