Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonEn effekt som blir sett på som positiv av minst én interessent.
Kommentar

Gevinstbegrepet omfatter både effektiviseringsgevinster som økonomiske gevinster (budsjettbesparelser) og kvalitetsgevinster (kvalitative gevinster) som for eksempel bedre kvalitet på tjenester eller økt tillit til virksomheten.

Referanser

DFØ - Veileder i gevinstrealisering
https://dfo.no/filer/Fagområder/Gevinstrealisering/Veileder-i-gevinstrealisering.pdf

Interregional arbeidsgruppe for felles tilnærming til gevinstrealisering.

Relaterte sider på Kilden