Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonEt gevinstkart er en visuell fremstilling av de gevinstene prosjektet skal gi. Det er en oppstilling av sammenhengen mellom de ulike gevinstene som forventes, og forutsetninger som må oppfylles for at gevinstene skal bli realisert. Gevinstkartet er dermed basert på gevinstoversikten.
Kommentar
Referanser

DFØ - Veileder i gevinstrealisering
https://dfo.no/fagomrader/gevinstrealisering/identifisere-gevinster#Gevinstkart:6619:0
Interregional arbeidsgruppe for felles tilnærming til gevinstrealisering.

Relaterte sider på Kildenbegrep: Gevinstoversikt