Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonEn gevinstoversikt gir en oversikt over sentrale, potensielle gevinster av et prosjekt og sentrale forutsetninger for at disse gevinstene skal kunne realiseres.
Kommentar
Referanser

DFØ - Veileder i gevinstrealisering
https://dfo.no/fagomrader/gevinstrealisering/identifisere-gevinster#Gevinstoversikt:6617:0
Interregional arbeidsgruppe for felles tilnærming til gevinstrealisering.

Relaterte sider på Kilden