Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonSummen av alle ledelses- og styringsprosesser, verktøy og strukturer som benyttes i virksomheten for å etablere, operasjonalisere og evaluere virksomhetens mål og strategier.
Kommentar

"Det kontinuerlige arbeidet for å opprettholde et godt system for internkontroll som ledelsen bruker for å sikre at effektive ledelsessystemer, inkludert finansielle systemer for overvåkning og styring, er på plass for å sikre ivaretakelse av eiendeler, inntjening og virksomhetens omdømme." (Difi - prosjektveiviseren)

I virksomhetsstyring inngår risikostyring og internkontroll.

Referanser

"GOD VIRKSOMHETSSTYRING, Grunnlag for god pasientbehandling" Helse Sør-Øst 2010
https://www.helse-sorost.no/Documents/Oppdragsdokument%20til%20HF/2011/Vedlegg%201%20til%20oppdrag%20og%20bestilling%202011%20-%20God%20virksomhetsstyring.pdf

Hagness et al. "Effektiv virksomhetsstyring" Magma 4/2014
https://www.magma.no/effektiv-virksomhetsstyring

Relaterte sider på Kilden