Skip to end of metadata
Go to start of metadata
NavnBeskrivelse
AdresseregisteretFelles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk eller per post innen helse- og omsorgssektoren.
e-reseptE-resept betyr elektronisk resept. Det er en resept som ikke skrives ut på papir, men som legen sender elektronisk til en sentral reseptdatabase. E-resept er innført i hele Norge.

Fastlegeregisteret

Fastlegeregisteret gir en oversikt over alle landets fastleger. Registeret viser tilknytningen mellom den enkelte fastlege og innbygger.
FEST

FEST = Forskrivnings- og ekspedisjons-støtte. FEST inneholder informasjon om alt du kan få på resept i Norge.

HelsebiblioteketHelsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell
HelsenorgeHelsenorge.no er den offentlige helseportalen for innbyggere i Norge. Innholdet leveres av ulike aktører i helsesektoren.

Helsepersonellregisteret

Helsepersonellregisteret (HPR) er helsemyndighetenes register over alt helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter helsepersonelloven, og veterinærer med autorisasjon eller lisens etter dyrehelsepersonelloven.
KjernejournalKjernejournal er en elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger og gjør dem tilgjengelig både for innbygger og helsepersonell.
LegestillingsregisteretLegestillingsregisteret (LSR) er helsemyndighetenes register over ansatte leger og legestillinger i primær- og spesialisthelsetjenesten
Medusa

Medusa holder oversikt over medisinsk teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler. 
Medusa er et nasjonalt verktøy for forvaltning, drift og vedlikehold av medisinsk teknisk utstyr og behandlingshjelpemidler

Personregisteret

Personregisteret (PREG) gir tilgang til søk og oppslag i data fra folkeregisteret, samt opplysninger om felles hjelpenummer.

Register over enheter i spesialisthelsetjenesten

I Register over enheter i spesialisthelsetjenesten (RESH) blir alle enheter med klinisk virksomhet også knyttet til et behandlingssted, slik at man kan se alle geografiske lokasjoner for helseforetakenes ulike aktiviteter i en behandlingsstedsoversikt. RESH er et verktøy til å øke kvaliteten på helsestatistikken i Norge.

VolvenVolven er en nasjonal database som skal gi oversikt over og tilgang til helsetjenestens felles metadatagrunnlag, herunder kodeverk, klassifikasjoner, termer, begrepsdefinisjoner, datadefinisjoner, m.m. 
HelseIDHelseID er en felles påloggingsløsning for helse- og omsorgssektoren. Den legger til rette for at helsepersonell kan få engangspålogging med én elektronisk ID (e-ID) i hele helsetjenesten, og for at sektoren lettere kan dele data og dokumenter.


En oversikt over nasjonale kvalitetsregistre og sentrale helseregistre finner du her.

Offentlige fellestjenester

DIFI har ansvaret for de digitale fellestjenestene som Det sentrale folkeregisteret, Matrikkelen, ID-porten mm. Du kan lese mer om de her.


  • No labels