Skip to end of metadata
Go to start of metadata

                                                                                                                                                                                       

Forslag til innholdsendringer kan sendes Kildens redaksjon. 

 (Foto: Haukeland Universitetssjukehus)

Dette området inneholder metode og god praksis for gjennomføring av prosjekter i spesialisthelsetjenesten.  Innholdet er jobbet frem i samarbeid med helseregionene i regi av Nasjonal IKT.

Prosjektmodell illustrerer hvordan innholdet i "Prosjektpraksis i spesialisthelsetjenesten" kan anvendes i prosjekt-/program-/porteføljestyring.                                                               

Spesialisthelsetjenestens beskrivelser av tverrgående tema som gevinstrealisering og risikohåndtering.

Dokumentmaler og dokumenteksempler for å gjennomføring av IKT prosjekter i spesialisthelsetjenesten

Veiledere for spesialisthelsetjenesten, inkludert tidligfaseveileder for gjennomføring av IKT prosjekter i spesialisthelsetjenesten.

Rolle- og ansvarsbeskrivelser i spesialisthelsetjenesten. Definisjonene skal legge tilrette for at roller og ansvar defineres og anvendes på enhetlig vis i spesialisthelsetjenesten, slik at gjenbruk er enkelt, ulikheter poengteres og misforståelser på tvers av miljøer unngås.

Begrepsdefinisjoner i spesialisthelsetjenesten. Definisjonene skal legge tilrette for at begreper defineres og anvendes på enhetlig vis i spesialisthelsetjenesten, slik at gjenbruk er enkelt, ulikheter poengteres og misforståelser på tvers av miljøer og fagfelt unngås.


  • No labels