Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det er mange små og store endringsprosjekter på gang, både regionalt og nasjonalt. På overordnet nivå arbeides det mot målene som ligger i Meld.St. 9 (2012-2013) Én innbygger - én journal.

Nasjonale prosjekter

Den nasjonale prosjektporteføljen styres av Nasjonalt e-helsestyre og gjennomføres av Direktoratet for e-helse.

Her finner du en oversikt over de nasjonale prosjektene.

Nasjonal IKT prosjekter

IKT-prosjekter som gjennomføres mellom to eller flere helseregioner gjennomføres i regi av Nasjonal IKT. Styret i Nasjonal IKT HF utøver rollen som porteføljestyre for denne prosjektporteføljen.

Her finner du en oversikt over ulike planlagte, pågående og avsluttede interregionale prosjekter.

Felles oversikt over IKT-prosjektporteføljene i helseregionene

Felles oversikt over IKT-prosjektporteføljene er en samordnet, oppdatert og publisert oversikt over prosjekter og programmer i helseregionene og Nasjonal IKT.

  • No labels