Skip to end of metadata
Go to start of metadata
AnsvarHar et distrubert ansvar for gevinstrealiseringen innenfor et spesifikt virksomhetsområde eller del av linjeorganisasjonen. Rapporterer til Gevinstansvarlig.
UtdypendeNB: det er vanlig praksis å benytte begrepene "gevinstanvarlig" og "gevinsteier" motsatt av Kildens definisjoner, som følger Difis definisjoner. Difis definisjon er ikke nødvendigvis i tråd med internasjonal faglitteratur.

Jmf. Difi: "Dersom gevinstene skal realiseres i ulike deler av organisasjonen (eller i flere virksomheter) anbefales å oppnevne en gevinsteier i de ulike delene av linjeorganisasjonen (eller virksomhetene) som eier ulike deler av de planlagte gevinstene. Gevinsteierne har da et distribuert ansvar for sin del av gevinstene, og har en viktig rolle som den gevinstansvarliges «forlengede arm» og lokale støttespiller."
Referanser

Utarbeidet av Arbeidsgruppe for felles tilnærming til gevinstrealisering.

Difi - Prosjektveiviseren
https://www.prosjektveiviseren.no/bibliotek/rolle/gevinstansvarlig