Skip to end of metadata
Go to start of metadataFilmer fra Helse Nord gir en overordnet forklaring på meldinger mellom PLO (kommunal pleie og omsorg) og sykehus. Se hvorfor vi har PLO-meldinger, litt om bruk av epikriser og hvordan disse meldingene brukes: 

 For ytterligere informasjon om prosesstøttende EPJ se gjerne Én innbygger – én journal (Meld. St. 9 2012) og Nasjonal IKT rapport (tiltak 10)

For mer informasjon vedørende PLO-meldinger se referansekatalog https://ehelse.no/standarder-kodeverk-og-referansekatalog/referansekatalogen/4e-pleie-og-omsorgsmeldinger hos Direktoratet for e-helse


 

  • No labels