Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 23 Current »


Forslag til innhold kan sendes Kildens redaksjon. 

Her finner du informasjon om kliniske system og lenker til rutiner for klinisk arbeid. Les anbefalinger for arbeid med klinisk beslutningsstøtte og oppsett for overvåkning av pasientforløp.

Dette området inneholder metode og god praksis for gjennomføring av prosjekter i spesialisthelsetjenesten. 

Virksomhetsarkitektur i spesialisthelsetjenesten beskriver hvordan virksomhetens organisering, styring, tjenester, arbeidsprosesser, informasjonsgrunnlag, IKT-systemer og teknologi henger sammen.  Området omfatter forretnings-, informasjons-, applikasjons- og teknologiarkitektur. 

Nasjonal IKT HFs prosjektmodell er en tilpasning av Prosjektveiviseren (Difi). Den viser metode og god praksis for gjennomføring av prosjekter i Nasjonal IKTs prosjektportefølje.

Her finner du relevante rutiner for bruk av elektronisk journal og legemiddelkurver.

Det finnes et utvalg fellestjenester både innen helsesektoren og i det offentlige. Sjekk her om det allerede finnes en tjeneste for det du trenger i ditt prosjekt.

Pakkeforløp skal styrke det helhetlige behandlingstilbudet til pasienter. Her ligger beskrivelse av hvordan en kan overvåke pakkeforløp ved et foretak. 

Her finner du sentrale begrepsdefinisjoner for gjennomføringen av prosjekter i spesialisthelsetjenesten.

Her finner du rammebetingelser for arbeid med e-helse i spesialisthelsetjenesten. 

Her finner du sentrale rolle- og ansvarsdefinisjoner for gjennomføringen av prosjekter i spesialisthelsetjenesten.

Hvor er den gamle forsiden?

Innholdet på Kilden er omarbeidet og utvidet for å kunne et levende, samlende og brukervennlig nettsted for deling av informasjon om god praksis for e-helse i spesialisthelsetjenesten.  Kilden fikk derfor ny forside (denne) i juni 2019.

I en periode er den gamle siden fremdeles tilgjengelig, men den blir ikke vedlikeholdt - trykk her.

  • No labels