Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Porteføljestyring

Nasjonal IKT HF arbeider med utvikling av prosesser og metodikk for porteføljestyring, inkludert hva som skal være arkitekturleveransene inn mot det. Dette kapittelet vil bli oppdatert når dette er ferdigstilt.

Program- og prosjektarbeid

Arkitekturarbeid i programmer er foreløpig lite beskrevet. Dette vil bli mer utdypet i en senere fase. Inntil videre fokuserer beskrivelsene under derfor mest på prosjekter.

Les også hvordan DIFI beskriver at prosjektledere og virksomhetsarkitekter sammen kan jobbe fram bedre digitaliseringsprosjekter.

Hvordan forholde seg til den førende arkitekturen

Prosjekter i, eller som berører, spesialisthelsetjenesten vil variere i omfang og karakter, og ofte benytte ulik prosjektmetodikk for gjennomføring. Noen prosjekter vil ha fokus på organisasjonsutvikling og prosessforbedring, mens noen vil ha et sterkere applikasjons- og teknologifokus.

Løsningsarkitekturen (inkludert både organisasjon og teknologi) som man utvikler gjennom ulike faser i prosjektsyklusen skal uansett verifiseres mot førende arkitektur. Dette skal bidra til å sikre helhetlige løsninger som støtter oppunder strategiske målsetninger og funksjonelle behov.

De typiske fasene prosjektene vil gjennomgå er:

 • Konsept
 • Planlegge
 • Gjennomføre
 • Avslutte
 • (Realisere)

Disse er ytterligere utdypet i prosjektveiviseren til DIFI

 En verifikasjon av hvordan et prosjekt etterlever den førende arkitekturen bør utføres ved følgende tidspunkt/milepæler::

 • I konsept- og planleggingsfasene
 • Ved prosjektoppstart
 • Ved initielt design
 • Ved større endringer i design (også under endringshåndtering i ITIL)
 • Ad hoc (stikkprøver)

Til dette kan man benytte seg av sjekklistene som Nasjonal IKT har definert.

I prosjekter hvor det ikke er en arkitekturressurs(er) tilgjengelig, bør prosjektleder ta kontakt med Nasjonal IKT HF og diskutere mulig bistand for å gjennomføre en verifikasjon mot førende arkitektur.

Resultatet av en verifikasjon kan være

 • forslag til forbedringer og utvidelser av arkitekturen
 • behov for å håndtere et avvik fra arkitekturen

Forslag til forbedringer og utvidelser av arkitekturen

I gjennomføring av prosjekter vil man opparbeide mye detaljkunnskaper om området man arbeider med, og man har derfor et godt utgangspunkt for å komme med konkrete forslag til endringer i arkitekturen.

Beskrivelse av prosess for å håndtere endringer i arkitektur finnes her.

Håndtering av avvik

I de tilfeller hvor man identifiserer avvik fra førende arkitektur, må dette håndteres. Beskrivelse av hvordan dette gjøres finnes her.

Oppsummering

Tabellen under oppsummerer hvordan man i ulike prosjektfaser og ved milepæler skal forholde seg til den førende arkitekturen med eksempler på relevante dokumenter å verifisere.

Tegnforklaring som er benyttet i tabellen er:

 • I=Input fra den førende arkitekturen til dokumentet
 • S=Sjekkliste for utsjekk mot den førende arkitekturen
 • B=Beriking av førende arkitektur. Veiledning finnes her.

Fase >

Dokument v

KonseptPlanleggingKravspesifiseringAnskaffelseDetaljspesifiseringUtvikling/
Impl. 
TestDrift/ Forvaltning
Prosjektforslag og prosjektsøknaderS/B       
Beslutningsunderlag før og etter forprosjektS/B       
Prosjektmandat og prosjekplaner I/B      
Initiell arkitekturdefinisjon (0.5) I/S/B      
Kravspesifikasjon  I/S/B S/B  S/B
Anbudsdokumenter    I    
Tilbud   I    
Kontrakt   I    
Detaljspesifikasjon    S/B   
Arkitekturdefinisjon (1.0)    I/S/B  S/B
Risikovurdering og design reviews    S/B   
Systemdokumentasjon       S
Driftsdokumentasjon       S/B
Sluttrapport       S/B
 • No labels