Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Navn Drift og forvaltning av interregionale IKT-løsninger i spesialisthelsetjenesten
Beskrivelse

Modellen er laget for drift og forvaltning av interregionale IKT-løsninger i spesialisthelsetjenesten, men kan tilpasses til andre interregionale og nasjonale løsninger ut over IKT.

StatusEr godkjent av Styret i Nasjonal IKT HF som en interregional referansemodell for drift og forvaltning.

Bakgrunn

Det skal gjennom operasjonalisering av felles IKT strategi for spesialisthelsetjenesten legges til rette for flere felles IKT anskaffelser og økt samordning av felles tjenester og løsninger.

Drift og forvaltning av fellesanskaffede, interregionale IKT-løsninger vil kreve en omforent modell for interregional drift og forvaltning.

Interregionale IKT løsninger skal samspille med eksisterende og nye tjeneste- og systemporteføljer i de eksisterende IKT leverandørselskapene, inkludert aktuelle arbeidsflater, grensesnitt og integrasjoner.

Det er et førende premiss at det ikke skal opprettes nye juridiske enheter for drift og forvaltning av felles anskaffede, interregionale IKT-løsninger.

Om modellen

Modellen skal understøtte interregionale IKT-løsninger i spesialisthelsetjenesten, der det forvaltnings- og driftsmessige hovedansvaret for eierskap til den enkelte IKT-løsningen forutsettes å ligge hos de regionale helseforetakene (RHF). Dette kan være IKT-løsninger med et nasjonalt/interregionalt bruksområde for hele spesialisthelsetjenesten (fire regionale helseforetak) eller deler av spesialisthelsetjenesten (to eller tre regionale helseforetak).

Modellen introduserer rollen «Interregional Tjenesteleverandør» som skal leveres som en tjeneste av de til enhver tid aktuelle leverandører. Rollen skal på vegne av «Interregionalt Forvaltningsråd» (hovedansvarlig) ha ansvar for (utøvende og på vegne av), og sikre, koordinering mellom alle aktører i den tekniske leveransekjeden i IKT-løsningen, ved alle endrings- og hendelsesrelaterte aktiviteter. Ansvaret manifesteres gjennom kontrakter og avtaleverk. 

Drift og forvaltning av interregionale IKT-løsninger krever representasjon og involvering i «Interregional Systemeiergruppe» og «Interregionalt Forvaltningsråd» fra de (regionale) helseforetak som er interessenter av IKT-løsningen.

Modellen skisserer roller som er nødvendig for å sikre en god og sikker drift og forvaltning av interregionale IKT-løsninger. En drifts- eller løsningsleverandør kan ivareta flere roller. 

Når og hvordan skal modellen benyttes

GOD PRAKSIS prinsipp
Regional forvaltning av IT-systemer som er i bruk på tvers av regioner (interregionalt), skal kunne forstås i overensstemmelse med modell for drift og forvaltning av interregionale IKT-løsninger i spesialisthelsetjenesten og felles begrepsdefinisjoner.

Modellen skal sees på som et rammeverk hovedsakelig til bruk ved etablering av nye IKT løsninger som skal fungere på tvers av to eller flere helseregioner. Rammeverket og dets prinsipper og begrepsapparat kan for øvrig med fordel benyttes i aktuelle sammenhenger utover drift og forvaltning av IKT-løsninger.

Begreper og definisjoner for interregional drifts- og forvaltningsmodell*

  

Begrep

Definisjon

IKT-tjeneste**

En IKT-tjeneste er en IKT-løsning inkludert tilhørende drift og forvaltning av IKT-løsningen. En IKT-tjeneste er basert på informasjonsteknologi og støtter fagsidens arbeidsprosesser. Tjenesten inneholder personellressurser, produksjonsprosesser, teknologi, samt drift og forvaltning av tjenesten

IKT-løsning**

Ett eller flere tekniske IKT-system som til sammen støtter virksomheten

IKT-system

En enkeltstående applikasjon eller en applikasjon med flere integrasjoner inkludert tilhørende infrastruktur. Et IKT-system behandler, lagrer og overfører data og kan sees på som den tekniske delen av en IKT-løsning.

Drift

Summen av alle styrings- og arbeidsprosesser som er nødvendige for å sikre brukerne tilgang til et IKT-system med avtalt kvalitet. Det være seg basis drift (nettverk, datasenter, servere overvåking, databaser, OS, lisenser m.m uten noen form for forretningslogikk), samt applikasjonsdrift (tilgjengeliggjøring av programvare for sluttbrukere med tilhørende overvåking, kapasitetsplanlegging, proaktiv drift, vedlikehold, patching og oppgradering av applikasjonen)

Forvaltning

Summen av alle styrings- og arbeidsprosesser som er nødvendige for å opprettholde krav til kvalitet i en IKT-tjeneste (IKT-løsning, metode, prosess etc) over tid. Forvaltning kan deles inn i Funksjonell forvaltning, Applikasjonsforvaltning og Teknisk forvaltning. Se også Systemforvaltning


* I mangel av et felles begrepsapparat internt i spesialisthelsetjenesten er begrepene delvis basert på ITIL, IKT begreper i politiet og tilbakemeldinger fra helseregionene 

** https://www.politiet.no/globalassets/05-om-oss/03-strategier-og-planer/strategi-for-fremtidig-ikt-funksjon-i-politiet_hoveddokument.pdfStyringsstruktur for drift og forvaltning av interregional IKT-løsninger i spesialisthelsetjenesten - grafisk fremstilling

  

1 - Interregionalt drifts- og forvaltningsstyre

 • Fungerer som styre for drifts og forvaltning av interregionale løsninger
 • Fungerer som eskalingspunkt for interregional systemeiergruppe(r)

2 - Interregional systemeiergruppe

 • Prioritere endringsbehov, sikre finansiering og beslutte andre strategiske valg relatert til endringer i arbeidsprosesser, rutiner, prosedyrer og opplæringsmateriell
 • Sikre at IKT-løsning er i henhold til vedtatt IKT-strategi og målarkitektur
 • Strategisk dialog med leverandører

3 - Interregionalt Forvaltningsråd

 • Ivareta og forbedre aktuelle arbeidsprosesser
 • Definere rutiner, prosedyrer og opplæringsmateriell
 • Synkroniserte utviklings, vedlikeholds- og masterplaner («roadmap») med RHFene og Interregional Tjenesteleverandør
 • Tilrettelegge for og utarbeide beslutningsgrunnlag for interregional systemeiergruppes ansvarsområder
 • Forvalte oppgaver i et utviklingsperspektiv

4- Forvaltningsråd RHF/HF

 • Operativt nivå for lokale og regionale innspill, erfaringer og involvering i helseregionen rundt beslutninger på prioritering av endrings- og feilrettingsønsker

5- Interregional Tjenesteleverandør

 • Gjennomføring av prioriterte tiltak ihht definerte prosesser for feil- og endringshåndtering
 • Operativ leverandørstyring og operativ avtalehåndtering
 • Ved «ekstern» leverandør er dette RHFs kontaktpunkt for  operativ forvaltning av interregionalt IKT-system

6 - Drifts- og løsningsleverandør(er)

 • Drift og forvaltning av løsninger i henhold til kontrakt og avtaleverk

Eksempel på bruk av modellen

Modellen er tatt i bruk i Medusa forvaltning