Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Her finner du en oversikt over stortingsmeldinger, strategier og andre skriv som er relevante når man jobber med e-helse i spesialisthelsetjenesten. For en oversikt over tekniske standarder les denne siden: Standarder

(Du kan trykke på overskriften for å sortere tabellen etter den kolonnen som passer deg)

NavnUtgiverPublisertBeskrivelse
ArkitekturprinsipperNasjonal IKT

Arkitekturprinsippene er kortfattede og konsise regler som skal bidra til at spesialisthelsetjenesten utvikles i tråd med visjoner, mål og strategier, lover og forskrifter og teknologiske muligheter.

Arkitekturprinsippene gjelder for alle områder innenfor virksomhetsarkitekturen: forretning, informasjon, applikasjon og teknologi.  Prinsippene er utformet slik at de skal kunne fungere i samspill med andre komplementære prinsipper innen f.eks. strategiutforming, organisasjonsutvikling, systemutvikling og tekniske områder.

Utviklingstrekk 2018 - beskrivelser av drivere og trender relevant for e-helseDirektoratet for e-helse2018Rapporten Utviklingstrekk 2018 er første utgave av Direktoratet for e-helses årlige kunnskapsgrunnlag med beskrivelser av utviklingstrekk og trender innenfor utvalgte områder som gir premisser for utvikling på e-helseområdet.
Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplanDirektoratet for e-helse2017Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022 tar utgangspunkt i Meld. St. 9 «Én innbygger – én journal» (2012-2013), hvor hovedmålet er å modernisere IKT-plattformen og arbeide for en felles løsning for helse- og omsorgssektoren.
Strategi for Nasjonal IKT HF – En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenestenNasjonal IKT HF2015Nasjonal IKT har sammen med de fire helseregionene laget en ny nasjonal strategi for IKT. Den nye felles IKT-strategien legger føringer for hvordan man skal drive med samhandling og standardisering på tvers av de fire regionale helseforetakene i Norge. Den bygger på allerede vedtatte felles strategier og skal støtte opp under det langsiktige målbildet for IKT for helse- og omsorgssektoren, som utarbeides av prosjektet «Én innbygger – én journal».
Meld. St. 9 (2012-2013): Én innbygger – én journal. Digitale tjenester i helse- og omsorgssektorenHelse- og omsorgsdepartementet 2012 «Én innbygger – én journal» viser retningen og definerer de overordnede målene for IKT-utviklingen i helse- og omsorgssektoren:
  • Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger gjennom hele behandlingsforløpet, uavhengig av hvor i landet pasienten og brukeren blir syk eller får behandling. Beslutningsstøtte skal inngå i journalsystemet.

  • Innbyggerne skal ha tilgang til enkle og sikre digitale tjenester.

  • Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning. Innrapportering skal skje mest mulig automatisk og være en integrert del av arbeidsprosessene.

Meld. St. 13 (2016–2017) - Kvalitet og pasientsikkerhet 2015Helse- og omsorgsdepartementet 2016Regjeringen Solberg la høsten 2016 frem den tredje årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. 
Meld. St. 26 (2014-2015): Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhetHelse- og omsorgsdepartementet 2015

Pasientenes behov skal settes i sentrum for utvikling og endring av helse- og omsorgstjenesten

Meld. St. 28 (2014–2015): Legemiddelmeldingen — Riktig bruk – bedre helseHelse- og omsorgsdepartementet 2015Riktig bruk – bedre helse gir en helhetlig gjennomgang av legemiddelpolitikken i Norge

Meld. St. 19 (2014-2015): Folkehelsemeldingen

Helse- og omsorgsdepartementet 2015Her presenterer regjeringen strategier for å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg. 
Meld. St. 12 (2015–2016): Kvalitet og pasientsikkerhet 2014Helse- og omsorgsdepartementet 2015Regjeringen legger med dette frem den andre årlige meldingen til Stortinget om kvalitet og pasientsikkerhet. Meldingen oppsummerer og gjør opp status for kvalitet og pasientsikkerhet, slik det kommer til uttrykk i årsmeldinger fra pasient- og brukerombudene, Statens helsetilsyn, Norsk pasientskadeerstatning, Kunnskapssenterets meldeordning samt nasjonale og internasjonale kvalitetsindikatorer og sammenlikninger. Meldingen tar for seg hele helse- og omsorgstjenesten.
Meld. St. 11 (2015–2016): Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019)Helse- og omsorgsdepartementet 2015
Meld. St. 11 (2012-2013): Personvern - Utsikter og utfordringarHelse- og omsorgsdepartementet 2012
Meld. St. 10 (2012-2013): God kvalitet – trygge tjenester. Kvalitet og pasientsikkerhet i helse- og omsorgstjenestenHelse- og omsorgsdepartementet 2012 
St.meld. nr. 47 (2008-2009) SamhandlingsreformenHelse- og omsorgsdepartementet 2009
Mld. St. 27 (2015 - 2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitetKommunal- og moderniseringsdepartementet2015Meldingen presenterer regjeringens hovedmål og hovedprioriteringer i IKT-politikken. Meldingen beskriver også hvordan IKT kan benyttes for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor og varsler økt innsats på dette området. Den omhandler videre hvordan IKT kan legge til rette for innovasjon og konkurransekraft i næringslivet og presenterer nasjonal plan for elektronisk kommunikasjon (ekomplanen).
DigitaliseringsrundskrivetKommunal- og moderniseringsdepartementet2016Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder.
Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektorDIFI2010

Kravspesifikasjon for PKI (Public Key Infrastructure) i offentlig sektor er en overordnet, funksjonell kravspesifikasjon for anskaffelse av PKI . Denne standarden brukes i forbindelse med elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor


Nasjonal strategi for informasjonssikkerhetJustis- og beredskapsdepartementet2012Strategien angir retning og prioriteringer for myndighetenes informasjonssikkerhetsarbeid.

Meld. St. 38 (2016–2017) IKT-sikkerhet — Et felles ansvar

Justis- og beredskapsdepartementet2017Meldingen presenterer regjeringens IKT-sikkerhetspolitikk.

Se også hjemmesiden til DIFI og Direktoratet for e-helse

  • No labels