Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonEffektmål er et uttrykk for de ønskede virkningene av å oppnå resultatmålene.
Kommentar

Første ordens effekt av prosjektet på et gitt tidspunkt.

Difi definerer det som ønsket endring.

Effektmål er en beskrivelse av de langsiktige effekter eller gevinster man søker å oppnå ved å nyttiggjøre seg av resultatet fra prosjektet. Effektmål nås og måles ofte etter at prosjektet er avsluttet.

Referanser

Interregional arbeidsgruppe for felles tilnærming til gevinstrealisering.

Finansdepartementet: Veileder nr. 2 -Felles begrepsapparat KS2
https://www.ntnu.no/documents/1261860271/1263838555/Veileder_nr2_felles_begrepsapparat_KS2.pdf

SNL - Store norske leksikon - "mål – prosjektledelse"
https://snl.no/mål_-_prosjektledelse

Relaterte sider på Kilden