Skip to end of metadata
Go to start of metadata

DefinisjonDokumentere realiserte gevinster og vurdere mer gevinstrealisering.
Kommentar
Referanser

DFØ - Veileder i gevinstrealisering
https://dfo.no/filer/Fagområder/Gevinstrealisering/Veileder-i-gevinstrealisering.pdf
Interregional arbeidsgruppe for felles tilnærming til gevinstrealisering.

Relaterte sider på Kilden