Skip to end of metadata
Go to start of metadata


(Foto: Haukeland universitetssjukehus)

"Forløp er den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike deler av helse- og omsorgstjenestene.   Gode forløp kjennetegnes ved at disse hendelsene er satt sammen på en rasjonell og koordinert måte for å møte pasientens ulike behov.” (Meld. St. 47 Samhandlingsreformen)


Et standardisert pasientforløp er en koordinert tverrfaglig behandlings-prosess med et avklart start- og endepunkt for en definert pasientgruppe, basert på en normativ beskrivelse av mål og tiltak. Forløpet skal fremme samhandling, pasientsikkerhet og –tilfredshet, være forankret i faglig evidens og god klinisk praksis, samt sikre effektiv ressursutnyttelse og gi målbare resultater.

Det finnes en del metodikk for å kartlegge eksisterende forløp, i tillegg til noen verktøy som man har gode erfaringer med.Mange foretak har behov for å overvåke og visualisere sine pakkeforløp og andre pasientforløp. Helse Midt-Norge og Helse Bergen benytter en applikasjon utviklet i Helse Midt-Norge som kalles eSP.

Her viser vi forskjellige forskjellige fremgangsmåter for å beskrive forløp.


  • No labels