Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(Foto: Haukeland universitetssjukehus)

Kunnskapsbasert beslutningsstøtte bidrar til at avgjørelser fattet av helsepersonell i forbindelse med helsehjelp gjøres med grunnlag i den til enhver tid gjeldende beste medisinske praksis, kunnskap og gitte prioriteringer. Den bidrar sammen med prosesstøtte til at like tilstander får likere behandling, økt kvalitet og bedre pasientsikkerhet. Standardiserte forløp gir forutsigbarhet for pasienter og høyere effektivitet. (Ref. Direktoratet for e-helse 2014)

Detaljert definisjon på beslutningsstøtte ligger her. 


Fagforum for klinisk IKT har skrevet status og anbefalinger for videre arbeid med beslutningsstøtte, og det er laget en oppsummering for interregionalt arbeid med felles klinisk kunnskapsgrunnlag:

          

           

Mer bakgrunnsinformasjon og flere aktuelle artikler er tilgjengelig her:

         


  • No labels